CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH

 MasterTalk Mobile Application là một ứng dụng điện thoại được sở hữu và vận hành bởi công ty TNHH Facework. MasterTalk cung cấp dịch vụ cho phép các học viên truy cập vào mạng lưới giáo viên độc lập trên nền tảng của MasterTalk để đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ. Học viên có quyền truy cập vào ứng dụng và có thê tham gia học bất cứ bài học nào được cung cấp bởi các giáo viên.

Nhận thức và Chấp thuận các điều khoản và chính sách

Điều khoản và chính sách  sử dụng  qui định các điều khoản về mối quan hệ giữa MasterTalk và bạn. Bằng việc đăng ký để trở thành User,  bạn chập thuận rằng các điều khoản và chính sách này và các thông báo khác kể từ hôm nay.

MasterTalk có quyền thay đổi các điều khoản và chính sách này và các điều khoản khác vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn có trách nhiệm cập nhật thường xuyên các thay thế hay bổ sung các điều khoản và chính sách này.

  1.  ĐỊNH NGHĨA CHUNG
  1.  TEACHER
  1.  HỌC VIÊN (KHÁCH HÀNG)
  1.   QUI TRÌNH THANH TOÁN.

Giảng viên đăng Bài học phải bao gồm mức học phí kèm theo. Sau khi Học viên đăng ký Bài học, Học viên sẽ trả học phí tự động thông qua tài khoản trên app. Vì vậy, Học viên cần chuyển trước tiền để đảm bảo tài khoản luôn có tiền để hoạt động liên tục.

  1.  MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong bất kỳ trường hợp nào, MasterTalk sẽ được miễn trừ trách nhiệm cho các thiệt hại trực tiếp cũng như gián tiếp phát sinh từ các điều khoản và dịch vụ này.

  1.  THANH LÝ HỢP ĐỒNG

MasterTalk có quyền được loại trừ việc truy cập của Học viên  và Giáo viên  vào ứng dung, nếu các bên vi phạm các điều khoản về việc sử dụng ứng dụng hoặc MasterTalk tin rằng  ảnh hưởng tới lợi ích kinh doanh của MasterTalk.`